Procesul de votare pentru alegerea membrilor ȋn Consiliul filialei si pentru Comisia de disciplina

                                                            Procesul de votare

pentru alegerea membrilor ȋn Consiliul filialei şi Comisia de disciplină

                                                                      Extras

 

Conform Procedurii alegerilor pentru membrii Consiliul filialei şi ȋn Comisia de disciplină, conform Hotărârii Consiliului Filialei din 16.03.2018, ȋn zilele de 22 şi 23.03 ȋntre orele 10 -18 la sediul filialei din str. Ion Heliade Radulescu nr 4A se desfăşoară procesul de votare al candidaţilor pentru Consiliu şi Comisia de disciplină.

 

 1. Au dreptul de a alege şi de a candida toţi membrii Corpului, persoane fizice ȋnscrise ȋn Tablou, membri activi, cu excepţia celor care: a) nu şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp şi care nu şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent şi/sau nu au depus Raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent;                                                                   b) nu au obţinut viza la data depunerii candidaturii;                                                                                                   c) sunt membri de onoare;                                                                                                                                                 d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat ȋn România;                                                                                                                              e) şi-au desfăşurat activitatea ȋn cadrul structurilor executive pentru o perioadă mai mare de 6 luni ȋn ultimii patru ani calculaţi de la data depunerii candidaturii;                                                                                    f) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile discplinare prevăzute ȋn Regulament şi ȋmpotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancţionare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor CECCAR;                                                                                                                                           4.Toţi membrii Corpului care au dreptul de a alege şi doresc să candideze pentru a fi aleşi depun o declaraţie de candidatură. Regulile privind conţinutul cadru şi modul de completare a declaraţiei de candidatură se stabilesc de către Consiliul superior.Declaraţiile de candidatură, apreciate ca incomplete sau incorect completate, vor fi respinse, fără a intra ȋn procesul de analiză ȋn cadrul Comitetului de nominalizare.

6.Declaraţiile de candidaturi pentru Consiliile filialelor se depun la sediul filialei sau se transmit prin                          scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat către Consiliul filialei, până la data                      limită stabilită ȋn graficul  de desfăşurare a  alegerilor. Declaraţiile de candidaturi primite după data                            limită                  stabilită, sunt considerate tardive şi nu sunt luate ȋn considerare, fiind obligatorie                                anexarea acestora la                        procesul – verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

 1. Ȋnfiinţarea, dizolvarea, structura, mandatele, responsabilităţile, autoritatea şi procedurile de funcţionare ale Comitetului de nominalizare sunt stabilite ȋn termenii de referinţă ai acestuia şi aprobaţi de către Consiliul superior. Comitetul de nominalizare a candidaţilor pentru fiecare dintre funcţiile vacante care fac obiectul procesului electoral este format dintr-un număr impar de membri, de regulă din 3 (trei) membri. Membrii Comitetului de nominalizare au o bună reputaţie profesională şi morală. Comitetul de nominalizare este responsab

 

 

il cu punerea ȋn aplicare a procesului de nominalizare elaborat de Consiliul superior.

 

 1. Ponderea experţilor contabili ȋn raport cu Nr. membrilor Nr. membrilor

numărul total al membrilor Corpului la                 titular                   supleanţi

nivelul ţării

EC            CA      EC       CA

Filiale cu 500 -1.500 de membri                            4               1          1           0

 

 1. Declaraţiile de candidatură depuse pentru funcţia de membru al Consiliului filialei vor fi analizate de către Comitetul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului filialei. Membrii Comitetului de nominalizare nu pot fi ȋn acelaşi timp şi candidaţi ȋn alegeri. Comitetului de nominalizare se numeşte prin hotărâre a Consiliului superior, până la data stabilită ȋn graficul de desfăşurare a alegerilor.

 

 1. Membrii titular şi supleanţi ai Consiliului filialei sunt aleşi prin vot secret, pentru  un mandat de 4 ani, dintre  membrii activi ai Corpului care și-au îndeplinit

toate  obilgațiile  profesionale față  de Corp,  și-au achitat  integral cotizaţiile profesionale  la termenul  scadent, au  depus Raportul  de activitate pentru anii

precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent, au obținut viza la data depunerii candidaturii, nu au fost sancționați, respectiv împotriva acestora nu sa

emis o hotărâre de sancționare, au o bună reputaţie profesională şi morală și au fost propuşi de Comitetului de nominalizare.

 

 1. Membrii cărora le încetează mandatul de 4 ani pot fi realeşi după cel puţin o

perioadă egală cu cea a unui mandat în condițiile prevăzute de art. 2 și art. 12 din prezenta procedură.

 

 1. Comitetul de nominalizare, în primă etapă, verifică, sub sancțiunea respingerii, depunerea în termen a candidaturii, precum și completitudinea și corectitudinea datelor completate. Candidaturile respinse nu vor intra în etapa de nominalizare, fiind menționate în procesul verbal.

 

 1. Sistemul de evaluare a candidatului este un sistem calitativ bazat pe competență, educație, implicare demonstrată și etică. Se vor identifica candidatții care prezintă o anumită combinație de abilități și atribute care corespund nevoilor particulare ale Consiliului filialei în concordanță cu strategia, obiectivele și planul de lucru CECCAR.

 

 1. Comitetul de nominalizare analizează candidaturile rămase în procesul de

nominalizare după prima etapa sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de

OG 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, a criteriilor de

evaluare din declarația de candidatură, a sistemului de evaluare al Comitetului de nominalizare şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat în care este descris modul de îndeplinire a fiecărei condiţii și criteriu în parte.

 

 1. Comitetul de nominalizare analizează, sub sancțiunea nenominalizării, îndeplinirea tuturor celor patru criterii din declarația de candidatură:
 2. a) inexistența oricăror acțiuni care au lezat sau care au fost săvârșite cu intenția de a leza imaginea și interesele CECCAR;
 3. b) îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp la data scadentă prevăzută de reglementările Corpului, inclusiv obținerea vizei pentru anul în curs;
 4. c) experiența managerială relevantă (funcţii de conducere relevante deţinute etc);
 5. d) activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile, (cursuri predate, propuneri de modificari legislative în interesul profesiei și al Corpului, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese ale Corpului etc.) în ultimii 5 ani.

 

 1. Comitetul de nominalizare are dreptul de a verifica toate informațiile disponibile pe care le consideră necesare și relevante pentru a-i permite să își îndeplinească sarcinile.

 

 1. Comitetul de nominalizare are dreptul de a convoca candidații la un interviu

în vederea clarificării aspectelor vizate de sistemul de evaluare. În procesul de evaluare Comitetul de nominalizare va avea în vedere:

* Experiența profesională

* Cunoștințele și abilitățile tehnice, inclusiv cunoașterea reglementărilor

profesiei și ale Corpului

* Contribuțiile aduse profesiei și CECCAR

* Capacitatea de avea un impact semnificativ în activitatea Consiliului filialei

* Capacitatea de a promova interesele profesiei si CECCAR la nivel local.

 

 1. Totodată, Comitetul de nominalizare va avea în vedere și:

 Egalitatea de gen

 Distribuția mandatelor în funcție de volumul activității profesionale desfășurată ca persoană independentă sau prin intermediul societăților.

 

 1. Sunt validate pentru nominalizare candidaturile acceptate de minim 2/3 din

membrii comitetului.

 

 1. Comitetul de nominalizare face public pe site-ul filialei CECCAR, procesul verbal al Comitetului de nominalizare, având anexat lista candidaţilor admiși în urma procesului de nominalizare, până la data stabilită în calendarul de desfășurare a alegerilor.

 

 1. Candidații respinși pot contesta la Consiliul superior, în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea procesului-verbal al Comitetului de nominalizare, exclusiv aspectele de procedură, evaluarea candidatului fiind una de tip calitativ.

Consiliul Superior este obligat să soluţioneze contestația în termen de 2 zile de la înregistrarea acesteia.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *