Conținutul dosarului de echivalare a examenului de acces, categoria expert contabil

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de înscrierea direct la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei de domiciliu sau la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00):

  • cerere de înscriere (model Anexa);
  • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
  • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
  • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
  • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • curriculum vitae;
  • copie BI/CI;
  • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu.

Notă: Potrivit reglementărilor CECCAR înscrierea directă la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv absolvenţii trebuie să fi susţinut la master, examene scrise sau orale şi să fi obţinut cel puţin media 7 (şapte) şi minimum nota 6 (şase) la fiecare din disciplinele echivalate.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborareunde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv în cursul anului 2018 se vor putea înscrie direct la stagiu începând cu 1 ianuarie 2019.

Comments are closed.