Normele nr. 1484/05.02.2009 privind publicitatea în cadrul CECCAR

Normele nr. 1484 din 5 februarie 2009 privind publicitatea în cadrul CECCAR

 

Pentru ca în exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat să fie respectate prevederile Codului etic naţional al profesionistilor contabili si pentru a se evita concurenţa neloială între membrii Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, se emit prezentele Norme privind publicitatea.

 

 1. Dispoziţii generale

Art. 1. – Termenii utilizaţi în prezentele norme au următoarea semnificaţie:

 1. a) prin „publicitate“ se înţelege a face cunoscut publicului informaţii asupra serviciilor oferite sau asupra calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări.
 2. b) termenul de „profesionist“ se referă la experţii contabili si contabilii autorizaţi care îsi exercită profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul unei societăţi de profil, precum si la societăţile de expertiză contabilă sau de contabilitate, care sunt cuprinsi în Tabloul Corpului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau sunt înscrisi în alte evidenţe ale Corpului.
 3. c) prin „reclamă“ se înţelege răspândirea de informaţii elogioase despre cineva, cu scopul de a-I crea renume sau popularitate.
 4. d) prin „anunţ” se înţelege comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea acestui profesionist sau a societăţii sale.
 5. e) „oferta“, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client, în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăţi sau agent economic.

 

 1. Publicitatea personală

Art. 2. – Membrii Corpului pot afisa la usa sau pe cutia postală din holul blocului unde îsi au domiciliul, o placă cuprinzând: numele, prenumele, calificarea profesională – expert contabil sau contabil autorizat – si menţiunea filialei de care aparţin, excluzând orice reclamă sau indicaţie cu alură comercială ori prezentând un interes publicitar.

Art. 3. – Orice altă publicitate personală a profesionistilor contabili este interzisă, cu excepţia ofertelor pentru participarea la licitaţiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 4. – Experţii contabili sau contabilii autorizaţi pot asocia numelor lor titlurile stiinţifice recunoscute oficial (universitar, stiinţific), precum si distincţiile onorifice recunoscute la nivel naţional.

Art. 5. – Experţii contabili sau contabilii autorizaţi investiţi cu mandate administrative  au funcţii onorifice nu trebuie să le utilizeze pentru atragerea de clientelă.

Art. 6. – Orice informaţie sau publicitate, atunci când este autorizată, trebuie să fie veridică, loială si formulată corect, obiectiv.

 

III. Publicitatea societăţilor de expertiză contabilă si de contabilitate

Art. 7. – Societăţile de expertiză contabilă si de contabilitate pot instala la sediu, respectiv locul desfăsurării activităţii, firme care să conţină exclusiv datele cerute de reglementările legale, respectiv: denumirea, scopul societăţii, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, respectiv autorizaţia de funcţionare, numărul de înregistrare în Tabloul Corpului.

Art. 8. – Emblema Corpului nu poate fi înscrisă pe firmă fără autorizarea prealabilă a Corpului.

Art. 9. – Societăţile de expertiză contabilă si de contabilitate pot remite beneficiarilor o listă a lucrărilor si serviciilor pe care sunt în măsură să le ofere.

Art. 10. – Se pot tipări sau înregistra, după caz, brosuri, pliante, casete video, dischete, CD-uri si alte forme asemănătoare de prezentare a societăţii de expertiză contabilă si de contabilitate, care pot fi distribuite beneficiarilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea. Aceste materiale vor cuprinde numai informaţii despre: istoricul societăţii, lucrările executate, denumirea clienţilor, modalitatea de recrutare, formarea si evoluţia în carieră a membrilor cabinetului sau ai societăţii, inclusiv fotografiile acestora, adresă, program de activitate, telefon, fax, fără însă a face aprecieri cu privire la calitatea lucrărilor prin elemente de comparaţie cu alţi membri ai Corpului.

 

 1. Termeni si conditii pentru utilizarea logo-ului (siglei) CECCAR

Art. 11. – Logo-ul (sigla) Corpului este marca înregistrată la OSIM sub numarul 37729 si conţine caracteristici, dimensiuni si culori stas.

Art. 12. – Logo-ul Corpului nu poate fi modificat în nici un fel – inclusiv proporţii, culori, elemente componente – si nu poate fi supus nici unei transformări, animaţii sau oricărui alt proces.

Art. 13. – Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului superior al Corpului Cererile în acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului împreună cu un raport care atestă faptul că membrii solicitanţi sunt la zi cu obligaţiile faţă de Corp si nu au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 14. – (1) Folosirea logo-ului pe hârtia cu antet se face numai împreuna cu expresia «Aviz nr. AAA/Autorizaţia nr. AAAînscrisă sub sigla Corpului. »

(2) Autorizaţia cuprinde condiţiile de folosire a logo-ului si se eliberează de Direcţia Informatică Tablou pe baza aprobării Biroului Permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Numărul autorizaţiei de folosire a logo-ului nu reprezintă numărul autorizaţiei de funcţionare sau numărul carnetului de membru care se eliberează o singură dată la înscrierea în Corp.

Art. 15. – Logo-ul nu poate fi folosit pe site-uri care discreditează numele Corpului, produse sau servicii ale Corpului, aduc pagube proprietatii intelectuale sau altor drepturi ale Corpului, sau încalcă legile în vigoare în România sau în alte state. Logo-ul nu poate fi folosit în asociere cu materiale sau informaţii care sunt imorale sau se îndepartează de “bunul simţ” si de valorile morale pe care Corpul le promovează.

Art. 16. – Logo-ul poate fi folosit doar de o manieră demnă de încredere si poate fi asociat doar cu informaţii credibile si verificabile.

Art. 17. – Logo-ul nu poate fi folosit pentru a sugera relaţii cu Corpul, acorduri sau sponsorizări fără bază legală.

Art. 18. – Corpul îsi rezervă dreptul de a retrage autorizarea de utilizare a logo-ului pentru a se asigura de folosirea lui corectă, în concordanţă cu politica sa.

Art. 19. – (1) Corpul nu oferă niciun fel de garanţii în ceea ce priveste folosirea logo-ului si nu poate fi implicată în niciun fel în procese generate de utilizarea sa fără respectarea acestor reguli.

(2) Corpul nu este de acord cu nicio utilizare neautorizată a logo-ului si îsi rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricărei părţi care, printr-o astfel de utilizare, a adus prejudicii Corpului.

Art. 20. – (1) Logo-ul nu poate fi folosit într-o manieră care îl pune într-o lumina defavorabilă pe nici un site.

(2) Logo-ul nu poate fi prezentat cu dimensiuni mici, încât elementele componente să-si piardă identitatea. Logo-ul Corpului are dimensiunea, culoarea si forma aprobată prin marca înregistrată la OSIM. Acestea sunt cunoscute doar de Corp si pot fi folosite doar în urma obţinerii aprobării de către Biroul Permanent al Consiliului superior al Corpului.

 

 1. Publicitatea pentru membri

Art. 21. – Filialele Corpului au obligaţia să asigure, în limitele fondurilor alocate prin buget dar nu mai puţin de o acţiune pe lună, publicitatea colectivă pentru membri, în general, fără nominalizări, fără discriminări făcând trimitere doar la calitatea profesională „expert contabil” sau „contabil autorizat” urmată de menţiunea „membru C.E.C.C.A.R.”, ca de exemplu: „Nu stiţi cum să iesiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert contabil – membru C.E.C.C.A.R.”.

Art. 22. – Publicitatea pentru membri se realizează sub responsabilitatea directorului executiv al filialei.

Art. 23. – Direcţia de comunicare îndrumă si controlează filialele Corpului în legătură cu

organizarea, angajarea si efectuarea publicităţii pentru membri, semnalând conducerii Corpului orice abatere de la reglementările profesionale si etice ale Corpului.

 

 1. Alte prevederi

Art. 24. – Anunţurile sunt interzise, cu excepţia:

 1. a) anunţurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum si în publicaţiile destinate

studenţilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru reclamă si să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind să îndeplinească următoarele caracteristici:

 1. să aibă un caracter sobru si informativ în legătură cu postul în discuţie;
 2. să respecte un format corespunzător pentru fiecare anunţ, similar cu cel mai frecvent format utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mare decât un format de 30 x 40 mm, conform uzanţelor internaţionale;
 3. să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunţul;
 4. să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită.
 5. b) inserarea în presa locală a unor avize informând publicul despre prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresă, indicându-se numai: numele si prenumele, adresa, numărul de telefon si orele de primire; acest anunţ trebuie să aibă un caracter discret;
 6. c) inserările în cărţi de telefon, cataloage de firme etc. sunt autorizate cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui si prenumelui, adresei, numărului de telefon si profesiei, respectiv la singurele informaţii necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul.

Art. 25. – Publicitatea efectuată prin publicaţii si interviuri trebuie să se realizeze respectând următoarele precizări:

 1. a) când un profesionist, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia (de expert contabil sau contabil autorizat), el poate menţiona calificările sale profesionale;
 2. b) prevederile art. 24 lit. a) si b) sunt aplicate si în cazul participării profesionistului la un interviu reprodus si difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totusi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un character promoţional pentru el însusi sau pentru societatea căreia îi aparţine; el trebuie să obţină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigenţe.

 

 1. Sancţiuni

Art. 26. – Nerespectarea prezentelor norme constituie abatere disciplinară si atrage sancţionarea disciplinară a persoanelor fizice sau a societăţilor de profil, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România, republicat, a Regulamentului Intern al Corpului si a Codului etic naţional al profesionistilor contabili, după caz.

Art. 27. – Prezentele norme intră în vigoare odată cu aprobarea lor de către Consiliul superior al Corpului, când se abrogă Normele aprobate prin Hotărârea nr. 27/1999 a Consiliului superior al Corpului, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice dispoziţie contrară.

Comments are closed.