Precizari privind sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din 28 – 30 mai 2021

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR, conform anexei
 11. k) acord inregistrare audio-video, conform anexei
 12. j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Pentru candidații noi, care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct.a, g și h, k și j.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

 

Candidat categoria Expert contabil Ziua de organizare a probelor de examen Pondere în nota finala a probei % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu  
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1  
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate 90% Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 
Etica 10% Etica anul I, II, III  
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2  
10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate 80% Fiscalitate

Fiscalitate avansată

 
Drept 10% Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 
Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă  
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3  
10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare 40% Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

 
Management, analiză și evaluarea afacerii 60% Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
 

 

 

 

 

 

     
Candidat categoria Contabil autorizat Ziua de organizare a probelor de examen Pondere in nota finala a probei % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu  
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1  
14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate 90% Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 
Etica 10% Etica anul I, II, III  
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2  
10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate 80%  

Fiscalitate

 
Drept 10% Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 
Analiza financiară a afacerii/întreprinderii 10% Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 17 mai 2021.

 

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire, cu precizarea că participarea la cursuri este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la examen.

 

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

 

Nr. crt. DATA ZIUA INTERVAL ORAR DISCIPLINA EXAMEN TEMA
1 05.05.2021 Miercuri 16.00-21.00 Contabilitate OMFP
2 06.05.2021 Joi 16.00-21.00 Contabilitate IFRS
3 07.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Contabilitate Contabilitate consolidata
4 08.05.2021 Sambata 09.00-11.30 Contabilitate Contabilitatea altor tipuri de entitati
11.30-14.00 Contabilitate Contabilitate manageriala
5 10.05.2021 Luni 16.00-21.00 Contabilitate Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
6 11.05.2021 Marti 16.00-21.00 Management, analiză și evaluarea afacerii Managementul performantei + Finante si management financiar
7 12.05.2021 Miercuri 16.00-21.00 Management, analiză și evaluarea afacerii Evaluarea intreprinderii
8 13.05.2021 Joi 16.00-21.00 Expertiza contabila Expertiza contabila
10 14.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Drept Drept
11 15.05.2021 Sambata 09.00-14.00 Control intern, audit și asigurare Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe
12 17.05.2021 Luni 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
13 18.05.2021 Marti 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
14 19.05.2021 Miercuri 16.00-18.30 Fiscalitate Fiscalitate
15 18.30-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
16 20.05.2021 Joi 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
17 21.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate

 

 

Logo CECCAR

Leave your comment